Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.badaniekrwi.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Poradnia Hipokratesa Tomasz Tomczak z siedzibą we Wrocławiu zwanym dalej Usługodawcą.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@badaniekrwi.com oraz telefonicznie pod numerem +48 606 332 292.
3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.badaniekrwi.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Tomasz Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Hipokratesa Tomasz Tomczak we Wrocławiu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Kosmonautów 210, 54-042 Wrocław, NIP: 8942841979, REGON:  020429101;

Serwis Internetowy/Serwis - Serwis internetowy dostępny w domenie www.badaniekrwi.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności z usług związanych z badaniami materiałów genetycznych, zwłaszcza próbek krwi, włosów, sierści;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dotyczących możliwości złożenia Zamówienia na wykonanie Badań, jak też przeglądać inne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;

Test – przesyłany przez Usługodawcę zestaw narzędzi i próbek niezbędnych do dokonania Badania;

Badanie – badanie rezonansowe, nie będące badaniem w standardzie medycznym (akademickim). Badanie rezonansowe urządzeniem bicom optima przy pomocy oprogramowania multisoft wykonywane przez Usługodawcę na podstawie przesłanego przez Użytkownika Testu;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy wykonania Badań;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Działalność Serwisu polega na oferowaniu usług związanych z badaniami materiałów genetycznych, a zwłaszcza próbek krwi, włosów, sierści, w celu ich sprawdzenia na obecność patogenów, alergenów, obciążeń szczepionkami lub innymi czynnikami. Działalność Serwisu polega również na udzieleniu Użytkownikom możliwości przeglądania innych informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z naturą jego działania.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkowników, która prowadzi do zapoznania się przez nich z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

a. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkowników działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Wszelkie treści zawarte w Serwisie są własnością Usługodawcy. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie.
9. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§4 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:


a. darmowe przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
b. darmowe prowadzenie Konta w Serwisie,
c. płatne złożenie Zamówienia.

3. Umowa:

a. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkowników strony internetowej Serwisu,
b. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5,
c. o świadczenie Usługi polegającej na złożeniu Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wyników Badań przez Usługodawcę. Test powinien być przesłany do Usługodawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia

4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach wskazanych w §5.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
6. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z Umów wskazanej w ustępie 3 powyżej,  może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zamawiania Usługi nie wyraził zgody na jej wykonanie przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

§5 KONTO.

1. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wszelkich czynności w ramach Serwisu, w tym założenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
2. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i Usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@badaniekrwi.com. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.
5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, korzystając ze wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu albo formułując oświadczenie samodzielnie, jak również poprzez usunięcie Konta.
6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy prowadzenia Konta, Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Użytkownika danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta
8. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej i hasła.
9. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez edytowanie profilu na stronie internetowej Serwisu.
10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta.
11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
 
§6 BADANIA

1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość złożenia Zamówienia wykonania Badań.
2. Złożenie Zamówienia wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Informacje o Badaniach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie Testy dostępne w Serwisie w ramach wykonania Badań są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
b. wykorzystanie danych osobowych Użytkownika uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Serwisie (Zamówienie za pomocą Konta Użytkownika).

7. W celu zawarcia Umowy wykonania Badań za pośrednictwem Serwisu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Badań, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
8. Wybór zamawianych Badań przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
9. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów. dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. sposobu kontaktu z Usługodawcą,
d. wybranej metody i terminu płatności,
e. wybranego sposobu dostawy,
f. czasu dostawy,
g. danych kontaktowych Użytkownika,
h. danych do faktury.

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
11. Skorzystanie z Usługi złożenia Zamówienia wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na natychmiastowe wykonanie Usługi i brakiem prawa do skorzystania z odstąpienia od Umowy w terminie  14 dni. 12. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy, oferty zawarcia umowy wykonania Badań będących przedmiotem Zamówienia.
13. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
14. Następnie Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Użytkownika Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje umowa wykonania Badań.
15. Po zawarciu umowy wykonania Badań, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
16. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
17. W celu wykonania Usługi Badań Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres Testy, z których należy skorzystać zgodnie z dołączoną instrukcją.
18. Po wykonaniu Testów Użytkownik przesyła je na swój koszt do Usługodawcy.
19. Usługodawca zaleca, aby po skorzystaniu z Testu odesłać go niezwłocznie na adres Usługodawcy, lecz nie później niż w terminie 7 dni od skorzystania z Testu. Dłuższy termin niż zalecany przez Usługodawcę może wpłynąć niekorzystanie na przesłany Test, a tym samym na wynik otrzymanego Badania.20. Na podstawie otrzymanego Testu Usługodawca wykonuje Badania, których opis i wyniki przesłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych przez Użytkownika.
3. Użytkownicy nie mogą prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.
4. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
5. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkownika.

§8  DOSTAWA

1. Dostawa Testów jest ograniczona do terytorium krajów Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
2. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy Testów:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy.

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Badań informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do dostawy Testu i realizacji Zamówienia po otrzymaniu Testu od Użytkownika.
5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt.
6. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dostarcza paragon lub fakturę VAT obejmującą zamówione Badania.
7. Usługodawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

§9 SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Ceny Badań podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
c. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia)


3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Badania informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§10 UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na wykonanie usługi Badań zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny.
3. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.:

a. w przypadku Umowy o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie – z chwilą otworzenia strony www Serwisu.
b. w przypadku Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta – z chwilą potwierdzenia Rejestracji.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, konieczne jest:

a. w przypadku Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie – zamknięcie strony www Serwisu.
b. w przypadku Usługi prowadzenia Konta – podjecie czynności wskazanych w §4 pkt. 5 powyżej.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11 REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika, w tym również Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Poradnia Hipokratesa Tomasz Tomczak, ul. Kosmonautów 210, 54-042 Wrocław, kontakt@badaniekrwi.com.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Test, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód złożenia Zamówienia. Test należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika. Usługodawca zwraca Użytkownikowi koszty przesyłki.

§12 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Poradnia Hipokratesa Tomasz Tomczak, ul. Kosmonautów 210, 54-042 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@badaniekrwi.com.
2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego  posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
c.  mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§14 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia przez Usługodawcę Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługodawca przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących Użytkowników.
3. Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu.
2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu lub usunąć Konto. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

PLIKI DO POBRANIA

pixel